Edgecam 2015 R1

Edgecam 2015 R1 je již plně transformován do prostředí Workflow.

Prostředí Workflow bylo dotaženo do finální podoby a funkčnosti. V této verzi najdete mnoho nových prvků pro nastavení tohoto moderního pracovního prostředí.

 

Vylepšení obrábění

Nový cyklus Waveform hrubování (soustružení)

 
Za použití Waveform technologie pro hrubování byl vyvinut nový hrubovací cyklus pro soustružnický nástroj s kruhovou destičkou, která je při obrábění touto technologii zatížena konstantně.
 
 
 
 
 

Nový cyklus Gravírování

 

Tento nový cyklus umožňuje gravírovat geometrii úhlovou nebo kulovou frézou.

 

 

 

Ukončení dráhy v cyklu Dokončení dle profilu

 

V cyklu Dokončení dle profilu lze nyní dráhu omezit funkcí Ukončit na úrovni X,Z.

 

 

 

 

Označení plochy modelu (Plošné cykly)

Nová volba Označit plochy tělesa byla přidána do záložky Základní cyklů: Řádkování, Profilování, Příčná drsnost, Zbytkové a Tužkové frézování.

Po zatržení této volby lze označit plochu modelu pro obrábění. Všechny ostatní plochy modelu budou automaticky chráněny.

 

Pořadí obrábění útvarů (cyklus Hrubování a Profilování)

Do karty Provedení dialogů hrubovacího a profilovacího cyklu byly přidány volby Optimalizovat dráhu a Tolerance řádkování.

 • Pořadí obrábění útvarů– tato volba umožnuje vybrat z několika strategií pořadí obrábění.
 • Tolerance řádkování– Velikost šířky pásu řádku či sloupce určující zda bude útvar obroben v daném řádku/ sloupci.

Synchronizace vybraných nástrojových hlav

 

Do dialogu Synchronizace hlav byla přidána nová volba Vybrat hlavu, ve které lze zvolit nástrojové hlavy k synchronizace a ostatní hlavy ponechat nesynchronizovány.

 

 

 

Doplňkové CPL roviny v soustružnickém prostředí

 

Po založení obráběcího postupu v prostředí soustružení jsou vytvořeny doplňkové CPL roviny:

 • Pro hlavní vřeteno – Zadní reverzní ZX a Zadní reverzni axiální; tyto CPL roviny jsou stejné jako Reverzni ZX a Reverzní axiální s počátkem posunutým na zadní čelo obrobku.
 • Pro vedlejší vřeteno – ProtivřetenoReverzní Axiálnía Protivřeteno Radiální; tyto CPL roviny jsou umístěny na přední straně obrobku.

 

Vylepšení tvorby útvaru pro drátové řezání

 

Algoritmus pro tvorbu útvarů drátořezu byl v této verzi vylepšen o možnost zadání Tolerance odchylky. Toto nastavení ovlivňuje, jaké útvary budou rozpoznány.

 

 

 

 

Edgecam Workflow Solids (EWS)

 

EWS - Mnohoúhelník

 

Do panelu Skica byl přidán nový nástroj Mnohoúhelník. Mnohoúhelník lze definovat polohou jeho středu, počten stran a poloměrem.

Mnohoúhelníky lze definovat následujícími způsoby:

 1. Počtem jeho stran – 3 strany a více
 2. Mnohoúhelník lze konstruovat polohou jeho vrcholu.
 3. Mnohoúhelník lze definovat poloměrem opsané či vepsané kružnice (hodnota zadána v dialogu). Velikost mnohoúhelníku lze zadat také označením myší.
 4. Při definici mnohoúhelníku vepsanou kružnicí jsou jeho vrcholy umístěny na obvod kružnice. Je-li možnost Vepsaná kružnice ponechána bez zatržení (opsaná kružnice), strany mnohoúhelníku jsou tečné k zadané kružnici.

 

 

EWS - Lineární a kruhové pole útvarů

 

Do EWS byly přidány možnosti tvorby kruhového a lineárního pole prvků.

Tyto funkce umožňují:

 1. Vytvářet kopie útvarů jako např. pole děr
 2. Vytvářet kruhová pole útvarů.
 3. Vytvářet lineární pole útvarů.

 

 

EWS - Vnitřní a vnější závit

 

V EWS lze nyní tvořit vnitřní a vnější závity.

 

 

EWS - Zkosení a zaoblení v dialogu Vysunutí

 

Funkce vysunutí byla vylepšena o možnost přidat Zkosení a/ nebo Zaoblení na počátek/konec vysunutí (Přidat nebo Odečíst).

Vyberte Sražení či Zaoblení na horní či spodní hraně vysunutého tvaru. Provedená sražení či zaoblení budou dostupná ve Storyboardu, kde je lze později nezávisle upravovat.

EWS - Posunout

 

Do EWS byl přidán nástroj Posunout pro usnadnění konstrukce ve 2D.

Nástroj Posun lze také využít při práci s geometrií načtenou z formátu DWG/DXF pro tvorbu solid modelů.

Nástroj posun obsahuje následující možnosti:

 1. Posun – umožňuje posouvat označenou geometrii ve směru osy X a Y
 2. Rotace – umožňuje rotovat označenou geometrii se středem rotace ve vybraném bodě.
 3. Zrcadlení – umožňuje zrcadlit zvolenou geometrii dle zvolené úsečky zrcadlení nebo dle středu daného profilu.

 

 

EWS - Import formátu DXF/DWG

 

Nyní lze do EWS načítat formáty DWF/DXF 2D drátovou geometrii, kterou lze využít k tvorbě solid modelů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EWS - Tvorba roviny náčrtu

 

V minulé verzi EWS nebylo možné umístit útvary na zakřivených plochách modelu přesně tam, kde je uživatel potřeboval. Na plochách modelu je nyní možné vytvářet rovinu náčrtu a díky tomu lze konstruovat daleko složitější a komplexnější modely. Dialog Rovina náčrtu umožňuje uživateli následující:

 1. Vytvořit na zakřivené ploše modelu rovinu náčrtu s požadovanými vazbami.
 2. Vytvořit na rovinné ploše modelu rovinu náčrtu. Při tvorbě náčrtu jednoduše klikněte na hranu či vrchol modelu a objeví se dialog pro definici roviny náčrtu.
 3. Dále manipulovat s rovinou náčrtu (přídavek od plochy modelu, náklon roviny pod úhlem, rotace roviny)
 4. Upravovat roviny náčrtů.

 

 

Vylepšení prostředí Workflow

 

Možnost obrábění z více stran ve Workflow

 

V prostředí Workflow je nyní možné založit více obráběcích postupů.

 • Model obráběné součásti, aktuální polotovar a upínku lze použít do dalšího obráběcího postupu.
 • Polohu modelu, upínky či nastavení stroje lze nastavit pro každý obráběcí postup.
 • Kompletní obrobení součásti často vyžaduje více obráběcích postupů. Například u 3osých strojů bez možnosti indexace je třeba založit obráběcí postup pro obrobení součástí z každé strany.
 • V soustružení lze nyní založit obráběcí postup pro obrobení také zadní části součásti. Toho lze využít především při práci se stroji s jedním vřetenem.

Drátové řezání ve Workflow

 

Drátové řezání lze nyní spouštět v prostředí Workflow:

 • Založením obráběcího postupu pro drátové řezání se systém přepne do prostředí XY a načte se pás karet s ikonami drátového řezání.
 •  Automaticky bude zvolen a aktivován standard (tolerance systému a nastavení Edgecam) pro drátové řezání.
 • Model bude otevřen se standardem pro drátové řezání. Pás karet pro drátové řezání bude aktivován.
 • Pás karet a standard pro drátové řezání zůstane aktivní, dokud nebude zvolena existující či načtena nova součást pro frézování či soustružení.

 

 

Vylepšení strategií pro Workflow

 

Vylepšení strategií ve Workflow:

 • Srážení hran pro Otevřený útvar / Otevřenou dutinu.
 • Vylepšení strategie pro díry s kuželovým zahloubením.
 • Vylepšení strategie pro díry s válcovým zahloubením.
 • Nová volba pro potlačení obrobení válcového zahloubení vrtacím způsobem.
 • Nové možnosti pro nastavení hloubky záběru profilování a parametrů najetí.
 • Pokud nelze aplikovat přídavek kvůli příliš velkému průměru nástroje při použití hrubovací strategie Waveform, je automaticky zvolena koncentrická strategie hrubování.
 • V prostředí Workflow je nyní možné nezvolit žádný materiál součásti. Pokud je tedy nastaven materiál “žádný”, nástroje nejsou filtrovány dle materiálů. Má-li nástroj definovány defaultní hodnoty pro všechny materiály, budou použity tyto hodnoty. Jinak budou zvoleny defaultní hodnoty pro otáčky, posuvy a hloubku zářezu ze strategie.
 • Při použití strategie Edgecam již nezapisuje instrukce obráběcího postupu do sady nástrojů, i když je tato volba zatržena v nastavení Asistenta technologie. Tím se velmi zrychlí čas vytvoření cyklů užitím strategií.
 • Frézovací a vrtací strategie nyní podporují další operaci.
 • Strategie pro soustružení vnitřního a vnějšího závitu nyní zohledňuje podmínky pro vyjetí ze závitu.

 

 

 Samostředící upínače

 

Nyní jsou podporovány samostředící upínače, kde se pohybují obě čelisti upínače, a součást zůstává ve středu.

Soubory MEG jsou exportovány z Edgecam do Správce upínek standardním způsobem (základna a dvě čelisti) s počátkem ve středu čelisti.

Do Správce upínek byla přidána nová volba Samostředící, kterou lze v případě potřeby zatrhnout.

 Editor databáze závitů

 

V obslužních rutinách Edgecam nyní najdete Editor databáze závitů. Zde může uživatel definovat vlastní závity.

Nový Editor databáze závitů umožňuje:

 1. Vytvářet nové uživatelské standardy závitů (pro Edgecam a Part Modelář)
 2. Přidávat a kopírovat závity v předinstalované databázi (součást instalace Edgecam )
 3. Upravovat či mazat uživatelem definované závity.

Hlavní výhodou editoru databáze závitů je, že uživatel nepotřebuje k úpravě databáze software Microsoft Access.

Nastavení komponenty - Posunout

 

Dříve bylo možné posouvat po stole stroje pouze celou sestavu obrobek - polotovar – upínka.

Nyní lze posouvat například model obrobku a polotovar vůči upínce.

Nyní jsou po založení obráběcího postupu stále aktivní všechny možnosti funkce posunout:

 • Jsou-li zatrženy možnosti Součást, Polotovar a Upínka, bude se pohybovat celá sestava po stole stroje.
 • Jsou-li zatrženy pouze možnosti Součást a Polotovar, lze je posunout vůči upínce či svěráku.

 

 

Výchozí prostředí Workflow

 

V této verzi Edgecam je prostředí Workflow výchozím pracovním prostředím. Workflow je tedy spuštěno po dvojkliknutí na soubor ppf v prohlížeči.

Do launcheru byla implementována následující vylepšení:

 1. Ikona z levé horní části nyní spouští prostředí Workflow.
 2. Sekce aplikací byla zjednodušena
 3. Klasické prostředí Edgecam lze spustit touto ikonou.
 4. Prostředí obslužních rutin bylo modernizováno.

 

 

Motivy

 

V této verzi Edgecam lze uložit nastavení a vzhled pásu karet do motivu:

 • Zálohovat motiv a Obnovit motiv – Upravte si vzhled pásu karet, vytvořte zálohu tohoto nastavení a v případě potřeby jej obnovte.
 • Výchozí – Návrat k výchozímu nastavení pásu karet.

Uživatelé s licencí Pokročilé úpravy:

 • Uložit motiv– Uloží nastavení pásu karet pod názvem motivu. Název se zobrazí v seznamu uložených motivů.
 • Odstranit motiv– Odstraní vytvořený motiv.
 • Exportovat motiv– Po vytvoření vlastního motivu lze motiv či jeho část exportovat.
 • Importovat motiv– Importuje exportované motivy.
 • Kombinace pásu karet se strategiemi v motivu – Umístíte-li do adresáře Themes sadu strategií, Edgecam zobrazí tento motiv a použije strategie v něm umístěné. Takto lze velmi jednoduše přepínat mezi různými motivy tvořenými pro různé součásti.
 • Sdílení Motivů po síti – Motiv pásu karet je třeba vyexportovat a připojené soubory umístit na server.
 • Sdílení Motivů na jednotlivém PC – Motiv a všechny připojené soubory je třeba vyexportovat a následně importovat.
 • Přidat uvítací obrazovku – Každý motiv může mít svoji vlastní uvítací obrazovku pro lepší vizuální vjem a přehled, který motiv je aktivní.

 

 

Možnost Vyhledat v dialogu pro úpravu pásu karet

 

Do dialogu Úprava pásu karet bylo přidáno pole pro vyhledávání příkazů.

 

Zjednodušení stránky Makro

 

Stránka maker byla zjednodušena a pamatuje si názvy posledních spuštěných maker.

 

 

 

 

Rychlé načítání modelů z Inventoru

 

Do záložky Modely dialogu Nastavení byla přidána volba pro Rychlé načítání pro Inventor.

Tato volba ovlivňuje, zda bude model načten s tolerancí ploch zadanou v Inventoru, nebo s tolerance zobrazení nastavenou v Edgecam. Tím lze zrychlit načítání modelů.

 

 

Vylepšení Part Modeláře

 

Sjednocení vrcholů - možnost "Posunutí"

 

Do procedury Žebrování mezi stěnami byla přidána nová možnost Sjednocení vrcholů – Posunutí, pomocí které se lze posunout k následujícímu vrcholu profilu pro sjednocení. Při složitějších operacích žebrování jsou profily často propojeny “skříženě”. Pomocí této nové volby lze “přepínat” k následujícím vrcholům pro propojení až ke kýženému výsledku žebrování.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vylepšení Simulátoru

 

Simulace drátového řezání

 

Pro lepší názornost lze nyní drátové řezání simulovat v Simulátoru Edgecam:

 • Simulace drátového řezání.

Zobrazuje vedení drátu mezi horním a spodním vodítkem stroje.

 • Prohlížeč postupu

Zobrazuje seznam klíčových momentů cyklu:Start, Navlečení drátu, 2osé/4osý cyklus (Číslo řezu), Odstranění můstku (Číslo řezu), Programové zastavení, Přestřižení drátu, Návrat do reference.

Jednotlivé řezy cyklu a řezy pro odstranění můstku jsou v postupu zobrazeny odděleně pro lepší přehlednost.

Zobrazuje XYUV souřadnice / Úhel náklonu T (hodnoty jsou modální).

Naznačuje množství spotřebovaného drátu a/ nebo čas cyklu v závislosti na zvolené technologii.

 • Barvy řezů

Každý řez (číslo řezu) je zobrazen specifickou barvou pro snadnější rozpoznání počtu řezů aplikovaných na útvar.

 • Možnosti pro přerušení

Do menu Možností přerušení simulace byly pro drátové řezání přidány možnosti přerušení Při navlečení drátu a Při přestřižení drátu.

 •  Viditelnost

Možnost nastavit průhledný polotovar umožňuje visuální kontrolu pohybů uvnitř obráběného modelu. 

 

 

 

Vylepšení Zásobníku nástrojů

 

Adveon Databáze nástrojů

 

Instalační DVD obsahuje novou verzi software Adveon.

Podrobné informace k instalaci najdete v Instalační příručce v sekci Adveon.

 

 

Podpora více nástrojových hlav

 

Nyní lze určit nástrojovou hlavu, do které má být nástroj umístěn.

Toto nastavení bude přeneseno do okna pro Vytvoření postupu a určení sady nástrojů, kde lze nastavení v případě potřeby upravit.

 

 

 

 

 

 

 

 

Volba "Není řezný nástroj"

 

Do záložky Základní dialogu Nástroj byla přidána nová volba pro zatržení Není řezný nástroj.

Tato volba slouží k označení nástroje, který není určen pro třískové obrábění jako např. štětce, nástroje pro vroubkování, rýhování apod.

Dialog Nástroj v Edgecam obsahuje stejnou volbu pro zatržení Není řezný nástroj.

Tuto volbu lze využít pro filtrování nástrojů ve strategiích a v budoucnu pro nastavení detekce kolizí těchto nástrojů.
   
   
   
   

 Novinky

Novinky - Edgecam

Byla vydána nová verze Edgecam - 2017 R1.

 

3D Connexion

Zkuste profesionální 3D myši od 3DConnexion.

 

Akce a veletrhy

Podívejte se na přehled Akcí a Veletrhů NEXNET.

Akce a veletrhy...
 

Software ke stažení
Sdílet:

 • Delicious icon
 • Digg icon
 • Reddit icon
 • StumbleUpon icon