EDGECAM 3D MillingEDGECAM 3D MillingEDGECAM 3D MillingEDGECAM 3D Milling

PDFEDGECAM 3D Frézování

Řádkování

Frézování za pomoci řádkování  je jednou z nejpopulárnějších strategií pro 3D obrábění. Spolehlivě je lze využít jak pro obrábění hrubováním tak pro výkonné dokončování. Toho je docíleno neustálou kontrolou dráhy nástroje, již lze definovat pomocí parametrů závislých na požadované příčné drsnosti, překrytí drah nástroje či hloubce záběru. Výsledkem jsou rovnoběžné dráhy nástroje vytvořené za pomocí třech výše popsaných strategií.

Při obrábění ploch omezených hranicí obrábění s výhodou využijete možnost ovlivnění chování nástroje vůči těmto hranicím. Jednoduchým nastavením zaručíte také rovnoměrný průběh frézování v případech, chcete-li zaručit obrábění frézováním od spodu nahoru nebo naopak.

V kombinaci s profilovacími cykly můžete pomocí  úhlových filtrů přesněji vymezit oblasti, které chcete pro obrábění použít. Výsledkem je lepší a stejnoměrnější kvalita obráběného povrchu v místech, kde se tyto strategie prolínají na šikmých plochách.

Dokončování za pomoci konstantní příčné drsnost

Tento cyklus při tvorbě drah nástroje vychází z jeho tvaru a využívá také řídící křivky profilů obráběných ploch. Krok do boku je vypočten tak, aby byla dodržena stejně vysoká kvalita povrchu mezi jednotlivými průchody nástroje. Jednoduché nastavení cyklů využívající funkci konstantní příčné drsnosti umožňuje uživateli jednoduše ovlivňovat výslednou kvalitu obráběné plochy.

Dokončování za pomoci průmětů drah nástroje

Dokončování za pomoci průmětů drah nástroje jsou výkonné obráběcí metody, ve kterých EDGECAM vychází z charakteristik obráběného tvaru modelu. Požadovaná tvary drah nástrojů a tomu odpovídající kvalita povrchu, lze jednoduše vytvořit nad celým 3D modelem nebo pouze nad příslušnou oblastí modelu.

EDGECAM umožňuje při průmětu drah nástrojů využít následující strategie:

  • 2D dráha nástroje je promítnuta na 3D plochu
  • průmět pomocí kruhových  plošných  tvarů využijete při obrábění kruhových dutin nebo výstupků za pomoci řádkovacích strategijí rovnoběžných, koncentrických nebo spirálních. Výsledkem budou vysoce kvalitní dráhy nástrojů a tomu odpovídající drsnosta povrchu.
  • Při použití průmět pomocí pružných řádků bude výchozí dráha nástroje kopírovat tvar vybraných řídících profilů.
Tento cyklus uživatelum EDGECAM poskytuje jednoduché řešení k odstranění materiálu zbylého po obrábění předchozím nástrojem. Pomocí tohoto cyklu lze také jednoduše vytvořit jeden nebo více průchodů nástroje kolem vnitřních rohů a hran. U vícechodých drah můžete krok do boku řídit pomocí odpovídajícího parametru.

Zbytkové obrábění

Tak jako tužkové obrábění i zbytkové obrábění poskytuje jednoduché řešení k odstranění materiálu zbylého po obrábění předchozím nástrojem. Mimo kulové frézy lze použít také frézu válcovou se zaoblenými rohy.

Časové úspory při programování lze docílit volbou možnosti Tužkové projetí nakonec. kdy budou obě dokončovací strategie umístěny do jednoho cyklu.

Tak jako ostatní cykly EDGECAM, i tyto dokončovací obráběcí strategie umožňují ovlivnit velikost obráběné plochy přídavkem k jejím hranicím a samozřejmostí je také možnost určit způsob najetí a vyjetí nástroje z řezů.

Hrubování odvrtáváním

Na základě posledních trendů v obráběcích strategiích, také EDGECAM využívá tento vysoce efektivní způsob obrábění - hrubování odvrtáváním.

Hlavní oblasti uplatnění strategie hrubování odvrtáváním je vysoce výkonné odebíraní materiálu v dutinách - například při obrábění hlubokých dutin u forem. Vysoká stabilita i u dlouhých nástrojů je docílena maximálním využitím axiálních sil vřetene.

Obráběný materiál je odebírán opakovanými pohyby nástroje ve směru jeho osy. Hlavními parametry u hrubování odvrtáváním jsou maximální krok vpřed a boční přesazení průměru nástroje.

Dokončení rovinných ploch

Tento cyklus automaticky rozpozná rovinné oblasti u 3D modelů a u těchto pro jejich obrobení využije maximálně efektivně čelní frézu za pomoci strategie řádkovací nebo koncentrické. Rovinné oblasti jsou automaticky nalezené a obrobené na všech úrovních obrobku.

Tak jako u ostatních cyklů EDGECAM, i strategie dokončení rovinných ploch umožňuje ovlivnit velikost obráběné plochy přídavkem k jejím hranicím a samozřejmostí je také možnost určit způsob najetí a vyjetí nástroje z řezů.

V kombinaci se strategií Řádkování vytváří nejefektivnější způsob obrábění tvarově složitých modelů. V tomto případě budou nejprve obrobený rovinné plochy za pomoci čelních fréz  a následně zbylé plochy dofrézovány využitím strategie řádkování s kulovými frézami. Výsledkem bude optimální využití nástrojů podle jejich geometrie.

Více osé a idexované obrábění

Při obrábění součástí s využitím indexování, nebo součástí upnutých na rotačních upínačích, EDGECAM jednoduše napolohujje nástroj do odpovídající obráběcí roviny, která umožní v dané poloze obrábění maximálního využití prizmatických a 3D frézovacích cyklů. Obráběcí sekvence s odpovídajícími strojními funkcemi můžou být přehledně sloučeny podle použitých nástrojů nebo podle indexace/rotace stolu. Ověření výsledných drah v Simulátoru EDGECAM společně s geometrií upínačů a stroje zaručí bezpečné obrobení součásti na stroji.

Zaujalo Vás produkční obrábění EDGECAM? Kontaktujte nás.