Dokončení zápichu_1

Dokončení zápichu_2


Hrubování na profil_odklízení


Řádkování


Sražení hran_1


Sražení hran_2

EDGECAM 2020.1

Hrubování na profil – možnost definovat odklízení třísek po stanoveném času v řezu

V této verzi byla přidána možnost Čas mezi odjezdy (minuty) do dialogového okna Odklízení třísek na kartu Provedení v cyklu Hrubování na profil. Pomocí tohoto parametru je možné určit čas řezu v minutách místo počtu řezů, kdy se má provést bezpečný odjezd.
Poznámka: do času řezu se počítá pouze skutečná kontaktní dráha nástroje, nikoliv najetí, vyjetí, rychloposuvy nebo posuvy.
 

Sražení hran – nové možnosti Strategie pro objezd rohu

Možnosti Strategie pro objezd rohu z cyklu Profilování jsou nyní k dispozici v cyklu, díky čemuž lze obrábět vnější ostré rohy. Funkce je stejná jako funkce v cyklu Profilování.
Možnosti Strategie pro objezd rohu byly přidány na novou kartu Provedení v cyklu Srážení hran.
 

Sražení hran – nové možnosti Optimalizovat dráhy a Tolerance řádkování

Možnosti Optimalizovat dráhy a Tolerance řádkování z cyklu Profilování jsou nyní dostupné i v cyklu Sražení hran. Funkce jsou stejné jako funkce v cyklu Profilování:
 • Možnosti Optimalizovat dráhy a Tolerance řádkování byly přidány na novou kartu Provedení v cyklu Sražení hran.
 • Možnosti Výstup NC kódu byly přesunuty z karty Základní na kartu Provedení.

Poznámka: Existující projekty použijí možnost Vybrat v nabídce možností Optimalizovat dráhy.

 

Sražení hran – nové možnosti Hloubka záběrů a Přídavek v Z

V této verzi byly do cyklu Sražení hran přidány dva nové modifikátory. Možnost Hloubka záběrů byla přidána na kartu Výšky/hloubky a možnost Přídavek v Z byla přidána na kartu Základní:
 • Možnost Hloubka záběrů funguje společně s možností Hloubka sražení, začíná se od horní části sražení a opakuje se směrem dolů až po dosažení nastavené hloubky.
 • Možnost Hloubka záběrů lze použít pro drátovou geometrii i objemová tělesa. Pokud se používají data z útvaru, hloubka se převezme z nich.
 • Pomocí možnosti Přídavek v Z je možné určit přídavek na součást, avšak pokud je Typ sražení nastaven na Odstranění otřepů, tato možnost nebude dostupná.
 

Sražení hran – nová karta Provedení a přesunuté modifikátory

Pro zlepšení cyklu Sražení hran a zvýšení přehlednosti byla přidána karta Provedení, na kterou byly přesunuty některé modifikátory.
Dále došlo k přesunutí parametrů souvisejících s hloubkou (Hloubka, Kontaktní bod a Posunutí špičky) z karty Základní na kartu Výšky/hloubky.
 

Řádkování – nová možnost Prodloužení

Do cyklu Řádkování byla přidána možnost prodloužení dráhy nástroje. Byly přidány čtyři způsoby prodloužení:
 • počátek,
 • dojezd na konci,
 • začátek kolmo,
 • konec kolmo.

Prodloužení Počátek a Dojezd na konci se používají v primárním směru.

Prodloužení Začátek kolmo a Konec kolmo jsou dostupná, pouze pokud je zapnuta možnost Křížově-kolmé řádkování.

Prodloužení následují směr řezu (Sousledně/Nesousledně/Optimální).

Možnosti Prodloužení byly přidány na kartu Provedení v cyklu Řádkování.

 

Aditivní řádkování – nová nastavení ohraničení

Do cyklu Aditivní řádkování byla přidána možnost určení ohraničení.
Možnosti Nastavení nástroje jsou stejné jako u jiných cyklů:
 • uvnitř,
 • střed,
 • vně,
 • přídavek.

Možnosti Nastavení ohraničení byly přidány na kartu Základní v cyklu Aditivní řádkování.

 

Aditivní řádkování – implementována možnost Maximální úhel přesahu

Při aditivní tvorbě útvaru lze použít záporné úhly a vytvořit tak oblasti podříznutí s přesahy. Použitím různých materiálů a procesů lze dosáhnout různých přesahů. Při vytváření stěny se záporným úhlem úkosu lze nyní určit maximální úhel přesahu:
 • Pokud výsledek úhel překročí, cyklus přidá kompenzační materiál.
 • Pokud vznikne na všech stranách záporný úhel úkosu, cyklus může přidat i neočekávané množství materiálu bez možnosti změny.

Možnost Maximální úhel přesahu byla přidána na kartu Základní v cyklu Aditivní řádkování a je dostupná, pouze pokud je vybrána možnost Model podkosu.

 

Drážka – nová možnost Uvolněná kontrola kolizí

Do cyklu Drážka byla přidána možnost uvolnění kontroly kolizí.

Nová možnost Uvolněná kontrola kolizí byla přidána na kartu Základní v cyklu Drážka.

 


Frézovat čelo plochy – přidán typ nájezdu Vodorovně

V této verzi byly přidány možnosti Typ nájezdu na kartu Najetí/vyjetí v cyklu Frézovat čelo plochy, díky kterým je možné nastavit Vodorovný nebo Svislý nájezd:

 • U obou typů nájezdů je možné určit úhel, poloměr a délku.
 • Nájezdy po obloucích mohou zvýšit životnost nástroje.

 


Frézovat čelo plochy – nová možnost Typ polotovaru

V této verzi byly přidány možnosti pro použití různých typů polotovarů na kartu Základní cyklu Frézovat čelo plochy. Možnosti fungují stejným způsobem jako u cyklu Hrubování:

 • Typ Profil umožňuje určit 2D profil a funguje stejně jako v předchozích verzích.
 • Typ 3D model umožňuje označit samotný model.
 • Typ Aktuální polotovar obrábí podle aktuálního polotovaru.

 


Tolerance upínky při tvorbě postupu

Když uživatel vytvoří nový postup, do simulátoru bude předán polotovar se zadanou tolerancí. Přísnější tolerance vytvoří přesnější polotovar, mírnější zase nabídne lepší výkon.

V této verzi byla stejná možnost přidána také pro upínky. Při vytváření postupu je možné nastavit toleranci, a ta se použije v celém postupu:

 • Pole Tolerance bylo přejmenováno na Tolerance polotovaru.
 • Byla přidána nová možnost Tolerance upínky s výchozí hodnotou 0,25 mm nebo 0,01 palce.

Protože je většina upínek prizmatických, u výchozí tolerance 0,25 mm lze očekávat velmi malý nárůst výkonu. U součástí se složitými a velkými upínači lze ovšem očekávat zvýšení výkonu v těchto případech:

 • první otevření simulátoru,
 • spuštění simulátoru,
 • použití obráběcích cyklů, které při generování drah nástrojů zohledňují upínku.

Poznámka: Možnost je k dispozici pouze při tvorbě nového postupu frézování.

 


Změny v modulu Obráběč těles  (tj. Solid obráběč) pro Creo a Granite

Pro snadnější přechod od modulu Obráběč těles pro Granite k modulu Obráběč těles pro Creo jsme provedli následující změny.

Dříve:

 • Těleso Creo načtené a uložené v modulu Obráběč těles pro Granite (těleso Granite) NEBYLO možné otevřít v modulu Obráběč těles pro Creo.
 • Těleso Creo načtené a uložené v modulu Obráběč těles pro Creo (těleso Parasolid) NEBYLO možné otevřít v modulu Obráběč těles pro Granite.

Nyní:

 • Těleso Creo načtené a uložené v modulu Obráběč těles pro Granite (těleso Granite) NELZE otevřít v modulu Obráběč těles pro Creo. Zůstává beze změny.
 • Těleso Creo načtené a uložené v modulu Obráběč těles pro Creo (těleso Parasolid) LZE otevřít v modulu Obráběč těles pro Granite, upravit jej a znovu uložit.

Nová možnost Uložit těleso Granite jako Parasolid byla přidána na kartu Tělesa dialogového okna Nastavení modulu Obráběč těles pro Granite. To znamená, že obě licence Obráběč těles pro Granite a Obráběč těles pro Creo mohou otevřít tento soubor PPF a těleso bude uloženo jako těleso Parasolid.

Tato změna je relevantní pouze pro stávající zákazníky s licencemi Obráběč těles pro Granite, kteří si nedávno zakoupili jednu nebo více licencí Obráběč těles pro Creo. Díky tomu je možné soubor PPF vytvořený v modulu Obráběč těles pro Creo načíst a upravit v modulu Obráběč těles pro Granite (jako parasolid).

 


Dokončení zápichu – použití aktuálního polotovaru pro předdokončení

Možnost Použít aktuální polotovar je nyní k dispozici u funkce Předdokončení na kartě Základní cyklu Dokončení zápichu.

Dříve přejíždění záviselo na výšce útvaru, což nebylo vždy optimální:

 • Pokud je například polotovar vyšší než útvar, podle hodnoty přejíždění by mohlo dojít ke kolizi nástroje s polotovarem. Tomu se lze nyní díky možnosti Použít aktuální polotovar vyhnout.
 • Nová možnost je také užitečná v případě, kdy byl zápich již obroben v předchozím cyklu.

 


Vylepšení v modulu Tombstone - řazení v modulu Tombstone

Dříve bylo možné v modulu Tombstone zvolit jen tyto možnosti řazení:

 • Podle nástroje – provede řazení podle nástrojů s minimalizací indexovaného polohování.
 • Podle roviny – provede řazení podle rovin/počátků s minimalizací výměn nástrojů.

V této verzi byly přidány dvě nové možnosti, přičemž staré byly pro přehlednost přejmenovány:

 • Podle nástroje poté podle roviny.
 • Podle roviny poté podle nástroje.
 • Pouze podle nástroje – zachovat pořadí posloupnosti.
 • Pouze podle roviny –zachovat pořadí posloupnosti.

Tyto nové možnosti nabízejí lepší kontrolu obrábění a pomáhají zabránit možným kolizím.

 

Druhý postup

Některé součásti modulu Tombstone obsahují více postupů, které dříve při jejich přidávání do základního souboru způsobovaly problémy. V této verzi byly přidány odpovídající funkce:

 • Při uložení součásti vygeneruje grafiku pro náhled v Průzkumníku Windows postup, který je aktivní, což znamená, že bude zobrazen pouze jeden postup. Díky tomu nebude zobrazeno více upínek, a tím nedojde k vytvoření chybné dráhy nástroje.
 • Po přidání součásti do prohlížeče Tombstone bude zobrazena pouze grafika související s vybraným postupem.
 • V této verzi byly vyřešeny problémy s rendrováním upínek na nesprávných pozicích.

 


Vylepšený simulátor - ovládání myší v simulátoru

Simulátor byl vylepšen a nyní zohledňuje možnost Použít ovládání myší Designer v dialogovém okně Nastavení aplikace EDGECAM.

Pokud je tato možnost zapnuta, posouvání a přibližování se chová stejně jako v aplikaci EDGECAM.

 


Vylepšení Konstruktér postprocesorů - Soustružení – možnost použití hlav s polovičními pozicemi

V Konstruktéru postprocesorů a aplikaci EDGECAM je nyní možné nastavit hlavy tak, aby podporovaly poloviční pozice hlav.

Možnost Podpora polovičních pozic hlavy byla přidána na kartu Nástrojová hlava dialogového okna Parametry obrábění.

Možnost nabízí standardní řešení pro poloviční pozice hlav v porovnání s běžnými pozicemi hlav, které jsou uvedeny ve sloupci Pozice postprocesoru. Toto řešení je možné změnit podle potřeby. V Simulátoru EDGECAM se poloviční pozice hlav zobrazí ve sloupci Reálná pozice stroje.

 


Postprocesor - Prodleva při aktivaci vnitřního chlazení nástroje

V této verzi bylo přidáno nové nastavení Prodleva vnitřního chlazení do všech šablon postprocesorů:

 • Pokud tato možnost není nastavena na nulu, při aktivování vnitřního chlazení nástroje dojde k prodlevě.
 • V NC výstupu položky COOLTHROTOOL (použitém pro M kód vnitřního chlazení nástroje) byla nakonfigurována akce postprocesoru, která vygeneruje výstup s odpovídající prodlevou ihned po aktivaci chlazení.