EDGECAM Production Milling ImageEDGECAM Production Milling ImageEDGECAM Production Milling ImageEDGECAM Production Milling Image

PDFEDGECAM Frézování

EDGECAM je jedním z vedoucích softwarů pro strojírenství, který splní veškeré Vaše nároky při tvorbě obráběcích programů pro CNC stroje. Umožňuje tvorbu programů od jednoduchých frézovacích útvarů až po složité 3D frézování, pro více osé soustružení, soustružnicko-frézovací centra, rotační a více osé frézovaní nebo obrábění sestav. Pomocí pokrokových obráběcích řešení dosáhnete vyšší produktivitu a hospodárnost  vaší výroby.

Tyto řešení zahrnují prvky jako vynikající simulace drah nástrojů, jedinečně řešený nástroj pro vlastní tvorbu postprocesorů, obsáhlá databáze nástrojů, všestranně intuitivní prostředí pro tvorbu drah nástrojů či řízení výrobní dokumentace pomocí webové platformy.

EDGECAM poskytuje produktivní dílenské řešení s velkou škálou frézovacích operací a cyklů. Frézovací operace umožňují uživateli rychle vytvořit výchozí dráhy nástrojů za pomoci jednoduše pochopitelných grafických návodů. Intuitivní průvodce Vás provede skrze rozhodnutí, které je nutno vytvořit při tvorbě obráběcího postupu. Toto ocení zejména noví nebo nepravidelní uživatelé EDGECAM.

Frézovací operace EDGECAM vycházejí z obsáhlých skupin frézovacích cyklů. Každý frézovací cyklus obsahuje nejmodernější technologické volby, umožňující uživatelům plně ovlivnit vytvářené dráhy nástrojů.

Efektivita obrábění je maximalizována nejen u jednoduchých či složitějších prizmatických součástí ale také u tvarových 3D ploch. EDGECAM je tedy výkonným řešením, umožňující obrábění jak jednoduchých součástí, tak tvorbu složitých obráběcích postupů u 3D tvarových těles.

Obrábění ploch

Současné trendy ve vývoji konstrukčních prvků mají za následek nárůst použití tvarových ploch při tvorbě jejich designu. Dříve byly tyto technologie nedostupné pro malosériovou nebo prototypovou výrobu například u  forem.

EDGECAM nabízí plně funkční škálu 3D obrábění, které lze uplatnit  bez rozdílu jak u malosériové tak u velkosérivoé výroby. Tvarově složité plošné a objemové modely lze obrábět pomocí spolehlivých a pokrokových  obráběcích operací za využití dokončovacích cyklů. Při použití inteligentních strategií EDGECAM dosáhnete lepšího povrchového obrobení se současným zkrácením řezných časů a zvýšení životnosti nástrojů. Větší bezpečnost při obrábění je dosažena pomocí jednoduchého nastavení nájezdů a výjezdů nástrojů z řezů.

Více osé obrábění a obrábění pomocí polohování

EDGECAM podporuje obrábění otvorů, kapes, nálitků a 3D útvarů také v rovinách, které nejsou kolmé k ose nástroje ve vřetenu. Následkem toho jsou sníženy přípravné časy pro výrobu a je dosaženo vyššího využití možností více osých obráběcích strojů. EDGECAM nabízí plnou podporu více osých obráběcích procesů, jež zahrnují operace jako 2.5D a 3D obrábění, 4-osé rotační obrábění, obrábění za pomoci indexování ve dvou rotačních osách a také 5-osé plynulé obrábění a dokončování tvarových ploch.

Inteligentní hrubovací cykly

EDGECAM využívá vyspělé hrubovací cykly pro obrábění  jak jednoduchých 2D tak složitých 3D útvarů na modelech, zásluhou kterých, je zaručeno obrobení všech typů 3D modelů. Při hrubovacích operacích lze uplatnit obráběcí strategie řádkovací, koncentrické či spirální s možností dodatečného nastavení pro obrobeních jednotlivých útvarů najednou nebo při více útvarech po vrstvách.  Tyto inteligentní cykly vyhodnocují dráhy nástrojů, pro které vytvoří také  nejvhodnější nájezdy nástrojů. S výhodou lze uplatnit také funkce pro rychlostní obrábění, jako jsou například trochoidní pohyby nástroje v rozích, zaručující konstantní velikost třísky a příznivé kinematické podmínky pro stroj. Možností zvolit si jako výchozí polotovar již před hrubovaný nebo odpovídající 3D model, přizpůsobí dráhy nástrojů reálnému stavu, následkem čeho odpadnou pohyby nástroje ve vzduchu naprázdno.

EDGECAM hrubovací cykly také podporují zbytkové dofrézování materiálu, kde odpovídající řezné dráhy jsou definovány na základě předešlého obrábění. V tomto případě následný nástroj o menším průměru obrábí pouze oblasti, kde se předchozí nástroj nedostal kvůli svojí geometrii.

Při použití funkcí jako Prizmatická geometrie a Rychlý průjezd po oblouku EDGECAM nabízí uživateli plnou kontrolu nad tvorbou NC kódu, který bude přesně sladěný s jeho požadavky.

Profilovací cykly

Profilovací cykly EDGECAM Vám umožní vytvářet dráhy nástrojů nejenom na jednoduché 2D geometrii ale také na složitých 3D útvarech za pomoci jednoduchého uživatelského prostředí. Hlavní výhodou pro uživatele je neustálá vazba a podpora složité geometrie spojená s vysokou funkčností tohoto cyklu. Tyto cykly nabízí ovlivnění velikosti úběru nejenom krokem do hloubky, ale také v závislosti na příčné drsnosti podle typu použitého nástroje. Toto řešení zaručí stejnou kvalitu obrobené plochy jak ve strmých, tak v plytkých oblastech.  Výrobní produktivita se také navýší při použití průměrových korekcí nástroje pro jednotlivé průchody, neboť odpadne nutnost nového výpočtu drah při zatupení nebo výměně nástroje.

Vysoce efektivního nastavení nájezdů a výjezdů nástrojů využijte při tvorbě najetí a vyjetí nástroje z řezu u profilovacích cyklů. Obdobně vyspělé nastavení lze použít také pro ovlivnění chování nástrojů při objezdu rohů. Tohoto s úspěchem využijete při rychlostním obrábění.

Profilovací cykly podporují také pohyby nástrojů po šroubovici s možností využití průměrových korekcí nástrojů. U 3D modelů, u kterých se objevují tzv. negativní stěny se "záporným úhlem", lze  tyto obrobit s využitím profilovacích cyklů  za pomoci nástrojů celokulových a nástrojů na T-drážky.

Prizmatické obrábění

Funkce prizmatického frézování EDGECAM nabízí úplný souhrn kombinovaných 2D & 3D obráběcích cyklů, které Vám pomohou maximalizovat produktivitu výroby.

Cyklus pro čelní frézování

Tento cyklus zjednodušuje použití čelních fréz při obrábění rovinných ploch u 3D modelů. Plocha k obrábění je definována výběrem nebo určením její hranice. Cyklus umožňuje použití také vícenásobných hranic, kde výsledné dráhy jsou  závislé na výchozích hranicích.

Vícenásobné obráběcí strategie jsou také k dispozici s komplexními sadami parametrů pro kontrolu nájezdů a vazeb.

Frézování závitů

EDGECAM umožňuje frézování závitů vnějších, vnitřních a více chodých jak za pomoci odpovídající programové funkce v NC kódu nebo v kódu rozepsaném.

Cykly pro obrábění děr

Jsou podporovány cykly vrtací, zahlubovací, vyvrtávací a závitovací. Pomocí optimalizace drah EDGECAM vytvoří nejkratší dráhy při obrábění skupin děr nebo upraví pořadí drah podle požadavků uživatele. Navíc ještě u složitých vrtacích strategií nabízí možnost racionálního seřazení vrtacích instrukcí, kde podle nastavených priorit u jednotlivých nástrojů setřídí tyto do stejných skupin. Výsledný obráběcí čas bude proto zkrácen o časy nadbytečných přejezdů a výměn nástrojů.

Maximální produktivity je dosaženo také s využitím plné asociativity k 3D modelu s využitím funkce rozpoznané útvary. V tomto případě najde k automatickému načtení informací výškových a průměrových informací o obráběné díře. Na základě těchto informací EDGECAM určí odpovídající parametry nástrojů. Výsledkem jsou optimalizované dráhy nástrojů a  spolehlivý výstup NC kódu.

Zaujalo Vás produkční obrábění EDGECAM? Kontaktujte nás.